"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

Burmistrz Białego Boru ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż Samochodu specjalistycznego marki STAR 244

Dane dotyczące sprzedawanego pojazdu Samochód osobowy Marka i model pojazdu: STAR 244 / Jelcz 005 Typ pojazdu:pożarniczy GBA 2,5/16 Rodzaj nadwozia/liczba drzwi/liczba miejsc:specjalistyczne/4/6 Nr indentyfikacyjny VIN pojazdu: 10243 Nr rejestracyjny: ZSZ 33NN Rok produkcji: 1986 Kolor:czerwony

 • Rodzaj silnika/paliwa: wysokoprężny/olej napędowy
 • Pojemność silnika/moc: 6842 cm3/110 kW/150KM
 • DMC:10580 kg
 • Skrzynia/liczba biegów: M/4
 • Przebieg:18.900 km
 • Przegląd ważny do22.12.2021 r.
 • OC ważne do 31.12.2021 r.
 • Ogumienie P/T: 80%
 • Napęd: 4x4 (napędy sprawne)

  Samochód można oglądać wOSP Drzonowo, gm. Biały Bór, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. Nr telefonu do kontaktu – 721-112-547. Zdjęcia pojazdu zostały załączone do ogłoszenia.

  Cena wywoławcza:

Cena wywoławcza samochodu12.000 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100). 

Wadium – 2000,00 zł - płatne na konto Gminy Biały Bór Bank Spółdzielczy Sławno O/Biały Bór nr 15 9317 1025 1300 1023 2000 0011 – z dopiskiem na dowodzie wpłaty „wadium na sprzedaż STAR 244”. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu (WADIUM POWINNO ZNAJDOWAĆ SIĘ NA KONCIE ORGANIZATORA PRZETARGU W TERMINIE SKŁADANIA OFERT). Wadium zostanie zaliczone nabywcy na poczet ceny nabycia pojazdu. Innym osobom zostanie zwrócone niezwłocznie, lecz nie później niż
w ciągu 3 dni od  zamknięcia  przetargu.

       Miejsce i termin składania ofert: 

 1. Oferty należy składać w siedzibie Gminy Biały Bór (osobiście, listownie, faksem lub pocztą elektroniczną): Urząd Miejski w Białym Borze, ul. Słupska 10, 78-425 Biały Bór, nr faksu 943739745, e-mail: gmina@bialybor.com.pl
 2. Termin składania ofert upływa dnia 30 czerwca 2021 r. o godz. 15.00
 3. Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 lipca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
  w Białym Borze.

  Warunki przystąpienia do przetargu: 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty. Zaleca się złożenie oferty w zamkniętej kopercie z opisem zawierającym treść: „Oferta  na zakup samochodu marki STAR 244, nie otwierać przed 01.07.2021 r.”, oferta winna zawierać następujące dokumenty: 

 1. Formularz ofertowy, określający oferowaną cenę za przedmiot przetargu – Załącznik do ogłoszenia o pisemnym przetargu nieograniczonym. Oferta powinna być podpisana przez upoważnione osoby pod rygorem nieważności,
 2. Dowód wpłaty wadium. 

  Kryterium wyboru oferty: 

Kryterium oceny ofert – najwyższa cena – 100 %. 

 1. Oferent wyłoniony w przetargu zostanie zaproszony do podpisania umowy w Urzędzie Miejskim w Białym Borze w terminie ustalonym przez Sprzedającego (nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty). 
 2. Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia w ciągu 3 dni od dniaotrzymania zawiadomienia o wyborze oferty,
  na konto Gminy Biały Bór, Bank Spółdzielczy Sławno, Oddział Biały Bór nr konta: 
  37 9317 1025 1300 1023 2000 0003.
 3. Przekazanie pojazdu oferentowi nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym
  po dokonaniu przez Oferenta wpłaty pełnej oferowanej kwoty na konto Gminy Biały Bóri wystawieniu faktury.
 4. Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Nazwa i siedziba Sprzedającego: Gmina Biały Bór ul. Słupska 10, 78-425 Biały Bór NIP 673-177-58-13

Pliki do pobrania

Formularz ofertowy

Historia pojazdu

Treść ogłoszenia


Galeria zdjęć

Biuletyn informacji publicznej