"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

Dotyczy zakończonego naboru wniosków w ramach Programu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”

W toku procesu oceny wniosku Gminy Biały Bór o dofinansowanie w ramach programu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, dnia 17.11.2021 r., Centrum Projektów Polska Cyfrowa nałożyło na wnioskodawców dodatkowy obowiązek związany z poświadczeniem:

- stopień pokrewieństwa w linii prostej rodzica, dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu;

- fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (rodzica, dziadka/babci, pradziadka/prababci) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR; (dotyczy osób, które nie dołączyły żadnego dokumentu wraz ze składanym oświadczeniem)

- fakt potwierdzający zamieszkiwanie ucznia na terenie gm. Biały Bór;

- poświadczenia, iż dany uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

W związku z powyższym, Gmina Biały Bór informuje o konieczności uzupełnienia przez osoby, które złożyły oświadczenia, dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w danym PPGR wskazanego członka rodziny i innych dokumentów mających na celu pozytywną weryfikację oświadczeń.

Honorowane są następujące dokumenty np. świadectwo pracy, umowa o pracę, legitymacje ubezpieczeniowe z adnotacją o zatrudnieniu, zaświadczenie wydane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, zaświadczenie wydane przez ZUS/KRUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentowych lub też inny dokument wydany przez instytucje organu publicznego, poświadczającego zatrudnienie w PPGR.

Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR.

Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Biały Bór w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2021r. w godzinach pracy Urzędu.

Niedostarczenie wymaganych dokumentów we wskazanym terminie będzie skutkowało wykreśleniem z listy osób ubiegających się o sprzęt komputerowy.

UWAGA! Uzupełnienie wskazanych dokumentów nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia.

Sprzęt komputerowy zostanie zakupiony i przekazany jedynie w przypadku otrzymania przez gminę dofinansowania na ten cel.

 

Biuletyn informacji publicznej