"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Białym Borze

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 2095 z późn. zm.) zwołuję nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Białym Borze, która odbędzie się dnia 19 stycznia 2022 r. środa) o godz. 9:00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 

 

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Uchwalenie  porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w sprawach: 
  1. dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na 2022 r.,
  2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2022 – 2036,
  3. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od nieruchomości zamieszkałych,
  4. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Białym Borze na 2022 r.

4.  Zamknięcie posiedzenia.   

Przewodniczący Rady

Włodzimierz Szydywar

Biuletyn informacji publicznej