"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

Nadzwyczajna XXIX sesja Rady Miejskiej w Białym Borze

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz.1842 z późn. zm.) zwołuję nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Białym Borze, która odbędzie się dnia 21 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 1500 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 

1.  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Podjęcie uchwał w sprawie :

  1. wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Biały Bór,
  2. wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Biały Bór,
  3. wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Biały Bór,
  4. wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Biały Bór,
  5. wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Biały Bór,
  6. wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Biały Bór.

3.  Zamknięcie posiedzenia.

Włodzimierz Szydywar

Przewodniczący Rady

Biuletyn informacji publicznej