"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

Plan udzielenie dotacji w 2021 roku na zadania z zakresu usuwania azbestu

Informuję, że gmina biały bór, planuje udzielenie dotacji w 2021 roku na zadania z zakresu usuwania azbestu, która wynosić będzie do 40 % kosztów kwalifikowanych.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji w wysokości do 40 % kosztów  kwalifikowanych, proszę o zgłoszenie tego faktu w urzędzie miejskim w białym borze, w pokoju nr 40 w nieprzekraczalnym terminie do 25 czerwca 2021 r.

Łącznie ze zgłoszeniem chęci uzyskania dotacji należy przedłożyć:

  1. Zgłoszenie o przystąpieniu do wykonania robót budowlanych wraz z adnotacją o niezgłoszeniu sprzeciwu (sprawę prowadzi Starosta Szczecinecki). Zgłoszenie nie jest wymagane w przypadku, gdy eternit jest już zdjęty z obiektu, został złożony i zabezpieczony na palecie.
  2. Kserokopię aktu notarialnego obiektu budowlanego, z którego będzie usuwany azbest lub w przypadku jego braku oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.
  3. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami podatkowymi na rzecz gminy Biały Bór.
  4. Zgodę ewentualnych współwłaścicieli, na wykonanie prac w zakresie usunięcia eternitu.
  5. Zdjęcie (kolorowe) obiektu z którego planowane jest usunięcie eternitu lub palety ze złożonym widocznym eternitem.
  6. Wypis z rejestru gruntów lub  treść księgi wieczystej.
  7. Oświadczenie o współfinansowaniu ze środków własnych wnioskodawcy, pozostałych kosztów kwalifikowanych.

Po realizacji zadania należy dostarczyć zdjęcie obiektu  lub terenu z którego usunięto eternit.

Wszystkie niezbędne do pobrania dokumenty są dostępne w BIP: http://bip.bialybor.com.pl/dokumenty/10956

Biuletyn informacji publicznej
Facebook
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki

Wskaźniki czujnika smogu i zanieczyszczeń - lokalizacja Biały Bór ul. Słupska 8