"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

Projekt MOJA WŁASNA FIRMA – szczepionką na brak pracy!

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie realizuje projekt pt. „MOJA WŁASNA FIRMA – szczepionką na brak pracy!” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?
Uczestnikiem projektu może zostać osoba fizyczna w wieku 18-29 lat któraspełniałącznienastępujące warunki:
1. jest osobą bezrobotną niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy, która utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19[np. pracodawca nie przedłużył umowy o pracę/ zlecenie/ dzieło lub ją rozwiązał z przyczyn finansowych, redukcji etatu itp. przy czym utrata zatrudnienie nie mogła nastąpić z winy pracownika]
2. ma wykształcenie maksymalnie średnie [ukończone technikum, liceum, szkoła zawodowa lub w trakcie studiów pierwszego stopnia – studenci zaoczni],
3. zamieszkuje województwo zachodniopomorskiei deklaruje rejestrację działalności gospodarczej na obszarze województwa zachodniopomorskiego,
4. nie jest uczestnikiem w innym projekcie EFS,
5. nienależy dogrupy docelowej określonej dla trybu konkursowego wpoddziałaniu 1.3.1. POWER orazniejest wykluczona zmożliwości udziału wprojekcie.

JAKIE WSPARCIE MOŻNA UZYSKAĆ W PROJEKCIE?
W ramach projektu zapewniamy uczestnikom m.in.:
1. szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” przed rozpoczęciem działalności gospodarczej;
2. wsparcie eksperta dotacyjnego w technicznym przygotowaniu biznesplanu;
3. wsparcie finansowe nawet do 38 050,00 zł w tym:
- 23.050,00 zł bezzwrotnej dotacji na założenie działalności gospodarczej oraz
- do 2.500,00 zł/miesiąc wsparcia pomostowego przez okres 6 miesięcy na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej;
4. obiad i serwis kawowy podczas szkoleń;
5. materiały szkoleniowe;
6. zwrot kosztu dojazdu na szkolenia.

CO MUSZĘ ZROBIĆ ŻEBY WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?
W terminie naboru, który jest publikowany na stroniehttps://zgd.com.pl/portfolio/moja-wlasna-firma-szczepionka-na-brak-pracy/należy złożyć Formularz rekrutacyjny dostępny na stroniehttps://zgd.com.pl/dokumenty-mwf/poprzez jedną z form, o których mowa w informacji o naborze lub REGULAMINIE REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU.

PLANOWANE TERMINY NABORU:
WRZESIEŃ 2021/PAŹDZIERNIK 2021

GDZIE UZYSKAM INFORMACJE O PROJEKCIE?
https://zgd.com.pl/portfolio/moja-wlasna-firma-szczepionka-na-brak-pracy/

W projekcie dostępne tylko 20 miejsc

BIURO PROJEKTU:
Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.
al. Niepodległości 22 (2 piętro), 70-412 Szczecin
e-mail: dotacje@zgd.com.pl tel. 517 663 672

Biuletyn informacji publicznej