"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

Przetarg pisemny nieograniczony

Burmistrz Białego Boru ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego marki FS LUBLIN

Ogłoszenie o wyborze oferty 24.05.2022

link

 

1.   Nazwa i siedziba Sprzedającego

 Gmina Biały Bór

       ul. Słupska 10
       78-425 Biały Bór

NIP 673-177-58-13

2.    Dane dotyczące sprzedawanego pojazdu 

Samochód osobowy

 • Marka i model pojazdu: FS-LUBLIN
 • Typ pojazdu:ciężarowy
 • Rodzaj nadwozia/liczba drzwi/liczba miejsc:uniwersalny/4/6
 • Nr indentyfikacyjny VIN pojazdu: SUL352427Y0067635
 • Nr rejestracyjny: ZSZ E490
 • Rok produkcji: 2000
 • Kolor:pomarańczowy
 • Rodzaj silnika/paliwa: wysokoprężny/diesel
 • Pojemność silnika/moc: 2417 cm3/63kW/85KM
 • Masa pojazdu: 2170 kg
 • DMC:3500 kg
 • Masa przyczepy: 750 kg/2000 kg
 • Skrzynia/liczba biegów: Manualna/5
 • Przebieg:425.018 km
 • Przegląd ważny do10.06.2022 r.
 • OC ważne do 08.01.2023 r.
 1. Samochód można oglądać w Białym Borze przy ul. Słupskiej 10, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. Nr telefonu do kontaktu – 725-422-071 dostępny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 14:00.

Zdjęcia pojazdu zostały załączone do ogłoszenia – plik ZIP.

Sprzedający zaleca przed złożeniem oferty oględziny pojazdu w celu weryfikacji stanu technicznego. Na podstawie art. 558 § 1 k.c. Sprzedający wyłącza uprawnienia Kupującego do dochodzenia roszczeń z tytułu wad pojazdu ujawnionych po dniu zakupu. Przepisy dotyczące rękojmi nie będą miały zastosowania do umowy kupna-sprzedaży. Wyłączono również zastosowanie art. 556 k.c.

 1. Cena wywoławcza:

Cena wywoławcza samochodu1.500 zł brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100). 

Wadium – 500,00 zł - płatne na konto Gminy Biały Bór Bank Spółdzielczy Sławno O/Biały Bór nr 15 9317 1025 1300 1023 2000 0011 – z dopiskiem na dowodzie wpłaty „wadium na sprzedaż FS LUBLIN”. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu (WADIUM POWINNO ZNAJDOWAĆ SIĘ NA KONCIE ORGANIZATORA PRZETARGU W TERMINIE SKŁADANIA OFERT). Wadium zostanie zaliczone nabywcy na poczet ceny nabycia pojazdu. Innym osobom zostanie zwrócone niezwłocznie, lecz nie później niż
w ciągu 3 dni od  zamknięcia  przetargu.

 1. Miejsce i termin składania ofert: 
 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (osobiście, listownie lub pocztą elektroniczną): Urząd Miejski w Białym Borze, ul. Słupska 10, 78-425 Biały Bór, nr faksu 943739745, e-mail: gmina@bialybor.com.pl
 2. Termin składania ofert upływa dnia 20maja 2022 r. o godz. 14.00. 
 3. Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
  w Białym Borze.
 1. Warunki przystąpienia do przetargu: 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty. Zaleca się złożenie oferty w zamkniętej kopercie z opisem zawierającym treść: „Oferta  na zakup samochodu osobowego marki FS LUBLIN - nie otwierać przed 23.05.2022 r.”, oferta winna zawierać następujące dokumenty: 

 1. Formularz ofertowy, określający oferowaną cenę za przedmiot przetargu – Załącznik do ogłoszenia o pisemnym przetargu nieograniczonym. Oferta powinna być podpisana przez upoważnione osoby pod rygorem nieważności,
 2. Dowód wpłaty wadium. 
 1. Kryterium wyboru oferty: 

Kryterium oceny ofert – najwyższa cena – 100 %. 

 1. Oferent wyłoniony w przetargu zostanie zaproszony do podpisania umowy w Urzędzie Miejskim w Białym Borze w terminie ustalonym przez Sprzedającego (nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty). 
 2. Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia w ciągu 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty,
  na konto Gminy Biały Bór, Bank Spółdzielczy Sławno, Oddział Biały Bór nr konta: 
  37 9317 1025 1300 1023 2000 0003.
 3. Przekazanie pojazdu oferentowi nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym
  po dokonaniu przez Oferenta wpłaty pełnej oferowanej kwoty na konto Gminy Biały Bór i wystawieniu faktury.
 4. Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

pliki do pobrania .zip: Formularz ofertowy, historia pojazdu, treść ogłoszenia, zdjęcia

Biuletyn informacji publicznej