"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

XLIII sesja Rady Miejskiej w Białym Borze

Zapraszam na XLIII sesję Rady Miejskiej w Białym Borze, która odbędzie się dnia 27 czerwca 2022 r. o godz. 9:00 sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Białym Borze.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uchwalenie  porządku obrad.
 3. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o wykonaniu uchwał podjętych na poprzednich sesjach.
 4. Informacja z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Białym Borze w okresie międzysesyjnym.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 6. Informacja o stanie przygotowania gminy do sezonu turystycznego.
 7. Informacja o stanie przygotowań do obchodów Imienin Białego Boru.
 8. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Biały Bór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021.
 9. Raport o stanie gminy:
 1. debata nad raportem,
 2. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia  Burmistrzowi Białego Boru wotum zaufania.
 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Biały Bór za 2021 rok:
 4. Uchwała Nr K.50.225.2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Biały Bór za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia,
 5. wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu  gminy Biały  Bór za 2021 rok,
 6. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  w Białym Borze w sprawie absolutorium za rok 2021,
 7. rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Biały Bór za 2021 rok - dyskusja,
 8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Biały Bór za 2021 rok,
 9. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Białego Boru absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 1. Podjęcie uchwał w sprawach: 
 1. dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na 2022 r.
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2022 – 2036,
 3. zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Biały Bór za 2021 rok,
 4.  ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym „Maluch” w Białym Borze,
 5. przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biały Bór na lata 2022-2026 z perspektywą do 2030 roku”.

12.  Interpelacje, oświadczenia, wnioski i zapytania radnych składane na piśmie do Przewodniczącego Rady.

13. Zamknięcie posiedzenia

 

Przewodniczący Rady

Włodzimierz Szydywar

Biuletyn informacji publicznej