"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Białym Borze

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.) zwołuję XXVIII sesję Rady Miejskiej w Białym Borze, która odbędzie się dnia 24 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 830 w trybie zdalnym.

Porządek Obrad

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uchwalenie  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, która odbyła się 28 kwietnia 2021 r.
 4. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o wykonaniu uchwał podjętych na poprzednich sesjach.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 6. Informacja o stanie przygotowania gminy do sezonu turystycznego – prezentacja.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na 2021 r.,
 2. uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy  finansowej Gminy Biały Bór na lata 2021 – 2036,
 3. określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach kapitałowych,
 4. ustalenia dopłaty do taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia w wodę  i odprowadzenia ścieków obszaru Gminy Biały Bór,
 5. zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania przez Gminę Biały Bór dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania,
 6. przekazania projektu zmiany  regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Biały Bór do zaopiniowania,
 7. wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 8. Interpelacje, oświadczenia, wnioski i zapytania radnych składane na piśmie do Przewodniczącego Rady
 1. Zamknięcie posiedzenia. 

Osoby chcące uczestniczyć w zdalnej  sesji, proszę o kontakt  mailowy na adres:  radamiejska@bialybor.com.pl., w celu ustalenia warunków technicznych.

Przewodniczący Rady
Włodzimierz Szydywar

Biuletyn informacji publicznej
Facebook
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki

Wskaźniki czujnika smogu i zanieczyszczeń - lokalizacja Biały Bór ul. Słupska 8