"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

XXX sesja Rady Miejskiej w Białym Borze

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.) zwołuję XXX sesję Rady Miejskiej w Białym Borze, która odbędzie się dnia 2 lipca 2021 r. piątek) o godz. 830 w trybie zdalnym.

porządek obrad:

 

Złożenie ślubowania przez nowego radnego Pana Mariusza Pawłowskiego wybranego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Białym Borze w okręgu nr 4

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uchwalenie  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, która odbyła się 24 maja 2021 r.
 4. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o wykonaniu uchwał podjętych na poprzednich sesjach.
 5. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski, głosy z Trybuny Obywatelskiej i Trybuny Sołeckiej.
 6. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Biały Bór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.
 7. Raport o stanie gminy:
 1. debata nad raportem,
 2. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Białego Boru wotum      

     zaufania.

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Biały Bór za 2020 rok:
 1. Uchwała Nr LXX.169.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  w Szczecinie z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Białego Boru sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją
  o stanie mienia,
 2. wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 7 czerwca 2021r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu  gminy Biały  Bór za 2020 rok,
 3. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  w Białym Borze w sprawie absolutorium za rok 2020,
 4. rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Biały Bór za 2020 rok - dyskusja,
 5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania
  z wykonania budżetu gminy Biały Bór za 2020 rok,
 6. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Białego Boru absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 1. Podjęcie uchwał w sprawach: 
 1. dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na 2021 rok,
 2. zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Biały Bór za 2020 rok,
 3. ustalenia dopłaty do taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie
  ścieków z obszaru Gminy Biały Bór,
 4. zmiany Uchwały nr XII/93/2019 rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 27 listopada 2019 r.
  w prawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Biały Bór,
 5. ustanowienia pomnika przyrody,
 6. przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Białym Borze na II półrocze 2021 r.

10. Interpelacje, oświadczenia, wnioski i zapytania radnych składane do Przewodniczącego Rady na
        piśmie.

11. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady

Włodzimierz Szydywar

Biuletyn informacji publicznej