"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

XXXI sesja Rady Miejskiej w Białym Borze

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.) zwołuję XXXI sesję Rady Miejskiej w Białym Borze, która odbędzie się dnia 7 września 2021 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Białym Borze. Sesja odbędzie się z zachowaniem reguł sanitarnych bez udziału publiczności. W przypadku zaostrzenia zaleceń, obrady odbędą się w systemie zdalnym.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uchwalenie  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, która odbyła się 2 lipca 2021 r.
 4. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o wykonaniu uchwał podjętych na poprzednich sesjach.
 5. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski, głosy z Trybuny Obywatelskiej i Trybuny Sołeckiej.
 6. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Biały Bór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za I półrocze 2021 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach: 
 1. dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na 2021 r.,
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2021 – 2036,
 3. zmiany uchwały w sprawie określenia zasad dofinansowania usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Biały Bór,
 4. określenia  górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 5. udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Biały Bór,
 6. określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Biały Bór na rok szkolny 2021/2022,
 7. wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Biały Bór wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Zachodniopomorskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w  Białym Borze przy ul. C.K. Norwida,
 8. sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biały Bór,
 9. uchwalenia Statutu Gminy Biały Bór,
 10. zmiany składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Białym Borze.

 

8.  Interpelacje, oświadczenia, wnioski i zapytania radnych składane na piśmie do Przewodniczącego Rady.

9. Zamknięcie posiedzenia

Włodzimierz Szydywar

Przewodniczący Rady

Biuletyn informacji publicznej