"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

XXXIII sesja Rady Miejskiej w Białym Borze

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.) zwołuję XXXIII sesję Rady Miejskiej w Białym Borze, która odbędzie się dnia 19 listopada (piątek) o godz. 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Białym Borze. Sesja odbędzie się bez udziału publiczności

Porządek obrad:

 

Przed rozpoczęciem obrad odbędzie się wręczenie rolnikom z Gminy Biały Bór odznaki honorowej „Zasłużony dla rolnictwa”.

 

    1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
    2. Uchwalenie  porządku obrad.
    3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji, które odbyły się:
 • 7 września 2021 r.
 • 20 września 2021 r.
    1. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o wykonaniu uchwał podjętych na poprzednich sesjach.
    2. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski, głosy z Trybuny Obywatelskiej i Trybuny Sołeckiej.
    3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Białym Borze z analizy oświadczeń majątkowych radnych złożonych za rok 2020 oraz informacja Burmistrza Białego Boru o oświadczeniach majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych za rok 2020.
    4. Stan realizacji zadań oświatowych Gminy Biały Bór w roku szkolnym 2020/2021 oraz informacja na temat realizowanych zadań oświatowych w bieżącym roku szkolnym 2021/2022.
    5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biały Bór za pierwsze półrocze 2021 roku.
    6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
 1. wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 2. określenia inkasentów, ustalenia dla nich wynagrodzenia z tytułu poboru podatków  i opłat oraz       wyznaczenia terminu wpłat zainkasowanych kwot,
 3. zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w pracach organów oraz zwrotu kosztów podróży służbowej,
 4. ustalenia wysokości diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Białym Borze,
 5. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Białego Boru,
 6. dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na 2021 rok,
 7. uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2021 – 2036,
 8. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bytowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z działalnością Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o.,
 9. nieodpłatnego nabycia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Koszalinie       nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
 10. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy       Biały Bór dla obszarów położonych w obrębach ewidencyjnych Biała, Biskupice, Sępolno Wielkie i Stepień,
 11. przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Biały Bór z organizacjami pozarządowymi oraz       podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”,
 12. nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Biały Bór,
 13.  ustanowienie pomnika przyrody.

  10. Interpelacje, oświadczenia, wnioski i zapytania radnych składane do Przewodniczącego Rady na piśmie.

  11.  Zamknięcie posiedzenia.   

Przewodniczący Rady

Włodzimierz Szydywar

Biuletyn informacji publicznej