"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Białym Borze

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 2095 z późn. zm.) zwołuję XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Białym Borze, która odbędzie się dnia 30 marca 2022 r. (środa) o godz. 9:00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uchwalenie  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji, które odbyły się:
 • 17 grudnia 2021 r.
 • 29 grudnia 2021 r.
 • 19 stycznia 2022 r.
 •   4 marca 2022 r.
 1. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o wykonaniu uchwał podjętych na poprzednich sesjach.
 2. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Białym Borze w okresie międzysesyjnym.
 3. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski, głosy z Trybuny Obywatelskiej i Trybuny Sołeckiej.
 4. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Białym Borze w 2021 roku.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach: 
 1. dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na 2022 r.,
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2022 – 2036,
 3. wyodrębnienia w budżecie gminy Biały Bór środków stanowiących fundusz sołecki na 2023 rok,
 4. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji  Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy  Powiatowej w Szczecinku - Posterunek  Policji w Białym Borze,
 5. ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych  z terenu Gminy Biały Bór uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych  szkoleniach i ćwiczeniach,
 6. zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości  zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,
 7. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 8. określenia zasad dofinansowania usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest  z terenu Gminy Biały Bór,
 9. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biały Bór na 2022 rok,
 10. wpisu „Kąpieliska śródlądowego w Białym Borze nad jeziorem Łobez” do wykazu kąpielisk znajdujących się na terenie gminy Biały Bór,
 11. przyjęcia gminnego programu osłonowego na rok 2022 r. w zakresie udzielenia wsparcia seniorom   w wieku 65 lat i więcej, zamieszkałym na terenie Gminy Biały Bór.

 

9.  Interpelacje, oświadczenia, wnioski i zapytania radnych składane na piśmie do Przewodniczącego Rady.

10. Zamknięcie posiedzenia

 

Przewodniczący Rady

Włodzimierz Sydywar

 

Biuletyn informacji publicznej