"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

Zarządzenie Burmistrza Białego Boru w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.), art. 190 ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.) oraz art. 1 1 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1 . Ogłasza się otwarty konkurs ofert na „Prowadzenie w 2022 roku placówki wsparcia dziennego”.

§ 2. Zlecenie realizacji zadania nastąpi poprzez wsparcie lub powierzenie realizacji zadania wraz
z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

§ 3. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania określonego w S 1 stanowi załącznik
do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii, Pomocy Społecznej i Archiwistyki Urzędu Miejskiego w Białym Borze.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarządzenie 9/2022 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 12 stycznia 2022 r.

 

Biuletyn informacji publicznej