"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białym Borze

Zawiadamiam, że  24 sierpnia 2021 roku o godz. 13.00, odbędzie się  na sali posiedzeń  Urzędu Miasta  wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej ,  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz  Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Miejskiej w Białym Borze.
Tematy posiedzenia:
Analiza z wykorzystania środków finansowych przez sołectwo Stępień za 2020 r.
Kontrola wydatków na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok.
Sprawy bieżące.

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2021 poz. 1372.) zawiadomienie Radnych o zwołaniu posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.
 
Przewodniczący                        Przewodniczący                                  Przewodniczący
 Komisji Rewizyjnej                  Komisji Budżetu i Finansów                 Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia                                                                                Publicznych                                   i Opieki Społecznej oraz Kultury
                                                                                                              Fizycznej i Turystyki
Lucyna Lesińska                      Bożena Kuchta                                    Katarzyna Borowicz

 

Biuletyn informacji publicznej