"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

Tereny inwestycyjne

Teren inwestycyjny ul. Dworcowa, dz. nr 4/8 obręb 09

W studium kierunków i zagospodarowania przestrzennego dla działki ustalono tereny predysponowane do zainwestowania, dla powierzchni 0,8891 ha zapisana jest funkcja zachowania lasu. plik do pobrania

 

Teren pod inwestycje „GÓRA PIACHU”

Obszar, na którym położona jest nieruchomość nie jest objęty planem miejscowym. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biały Bór przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Białym Borze Nr XXVIII/268/01 z dnia 6 września 2001r. zmienionym Uchwałą Nr XI/77/2011 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 14 września 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Biały Bór opisywany teren posiada funkcję eksploatowanych złóż kopalin do rekultywacji — po wyeksploatowaniu lub etapowo z obowiązkiem sporządzenia planu. Opisywane nieruchomości objęte są procedurą opracowania planu miejscowego na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Białym Borze:

- Nr XXXIX /281/06 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Sępolno Wielkie II, obręb ewidencyjny Sępolno Małe, gmina Biały Bór w celu przeznaczenia części obszarów na cele eksploatacji kruszywa a przyległych terenów na cele związane z ruchem, zakładu górniczego i ustaleniem zasad rekultywacji terenów poeksploatacyjnych,

- XVI/121/07/ z 28 grudnia 2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/281/06 z 27.06.2006r. w celu dokonania zmiany zapisu dla opisywanych działek gminnych z możliwością wykorzystania złoża piasku na nasypie na cele produkcyjne z dalszą rekultywacją na cele turystyczne. pliki do pobrania

Działki przemysłowe obręb Kaliska Gmina Biały Bór, obręb 08 miasta Biały Bór, ul. Brzeźnicka

Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Na nieruchomość została wydana DECYZJA NR 34/2004 o warunkach zabudowy, z dnia 24 czerwca 2004 r. ustalająca warunki zabudowy polegające na zabudowie przemysłowej – budowa zakładu przemysłowego w infrastrukturą techniczną w zakresie przyłączenia mediów tj. energii elektrycznej, sieci wodno-kanalizacyjnych; tereny składowe; z działki nr 14 obręb 08 miasta Biały Bór wytyczenie drogi dojazdowej do terenów działek nr 9/2 obręb 08 oraz 375/4 i 375/7 obręb Kaliska. pliki do pobrania

Osoba kontaktowa z ramienia gminy:

Aneta Kwolek-Marczewska, tel. 943739002 wew. 520, nieruchmosci@bialybor.com.pl

 

 

Biuletyn informacji publicznej
Facebook
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki

Wskaźniki czujnika smogu i zanieczyszczeń - lokalizacja Biały Bór ul. Słupska 8