"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Miejski w Białym Borze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Białym Borze.

 

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-05-06.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku spełniania wymagań oraz wyłączeń:

  • brak widocznej na stronie głównej możliwości zmiany wielkości czcionki,
  • brak widocznego fokusa,
  • występują błędy kontrastu,
  • niektóre dokumenty nie są dostępne cyfrowo (skany),
  • część grafik nie posiada tekstu alternatywnego,
  • linki do serwisów zewnętrznych otwierają się w tym samym oknie.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Deklarację poddano przeglądowi dnia 2024-03-15. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wyróżnione odnośniki,
  • możliwość zmiany kontrastu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Szymańska, mail: koordynator@dostepnosci.pl . Kontaktować można się także telefonicznie: 795-939-808. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Białym Borze, ul. Słupska 10, 78-425 Biały Bór

Miejsca parkingowe: przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny z wyznaczonym miejscem postojowym dla osób niepełnosprawnych. Miejsce to zostało oznaczone w sposób poziomy i pionowy.

Dostępność wejścia: do budynku prowadzą trzy wejścia: wejście główne od strony ulicy, wejście od strony parkingu oraz wejście ewakuacyjne. Wejście główne od strony ulicy posiada schody z poręczami po obu stronach. Wejście od strony parkingu dostosowane jest dla osób ze szczególnymi potrzebami, korzystającymi z wózka inwalidzkiego.

Dostępność komunikacyjna budynku: Urząd Miejski w Białym Borze mieści się w 3-kondygnacyjnym budynku. Wewnątrz budynku znajduje się platforma osobowa, umożliwiająca transport na wszystkie kondygnacje obiektu. Platforma obsługiwana przez pracownika Biura Obsługi Interesantów, które znajduje się na parterze, blisko od wejścia głównego do urzędu. Korytarze wewnątrz budynku umożliwiają przemieszczanie się osób ze specjalnymi potrzebami. Schody zewnętrzne od strony wejścia głównego do Urzędu Miejskiego, jak również schody wewnętrzne w obiekcie umożliwiają osobom z niepełnosprawnościami przemieszczanie, gdyż są odpowiednio szerokie, jak również posiadają spoczniki i poręcze. W budynku na każdej kondygnacji znajduje się toaleta dostosowana do osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym/psem przewodnikiem.

Komunikacja osób niesłyszących lub słabosłyszących: podmiot nie posiada pętli indukcyjnych. W podmiocie nie można skorzystać z usługi tłumacza języka migowego. Zgłoszenie o potrzebie zapewnienia usługi tłumacza języka migowego dokonuje się poprzez złożenie „Wniosku o zapewnienie dostępności” i wysłanie go na adres siedziby podmiotu lub na adres e-mail: gmina@bialybor.com.pl

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Dokumenty do pobrania

1. Raport o stanie zapewnienia dostępnosci podmiotu publicznego  (pdf) 

2. Wniosek o zapewnienie dostępości (word)  

3. Informacja o braku dostępności (word) 

4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Pdf) 

Biuletyn informacji publicznej
Facebook
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki

Wskaźniki czujnika smogu i zanieczyszczeń - lokalizacja Biały Bór ul. Słupska 8