"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

Program "Ciepłe Mieszkanie"

„Ciepłe Mieszkanie – edycja II”

CEL PROGRAMU
Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie jest gmina, natomiast Beneficjentem końcowym Programu są:

 1. osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego, albo najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy, których:
   • dochód roczny nie przekracza kwoty 135 000 zł – w ramach Części 1) Programu,
   • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, zgodnie z wydanym zaświadczeniem na zasadach określonych w art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, a 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym - w ramach Części 2) Programu.
   • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym na zasadach określonych w art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, a 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym; lub ma ona ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie- w ramach Części 3) Programu.
 2. wspólnoty mieszkaniowe (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali)  obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych, 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

 1. Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego w przypadku osoby fizycznej jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:
 • zakup i montaż źródła ciepła wymienionego w Załączniku, do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej cwu) lokalu mieszkalnego albo podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła;
 • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego;
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
 • dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.
 1. Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego w przypadku wspólnoty mieszkaniowej obejmujące :
 1. demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe służących na potrzeby 100% powierzchni ogrzewanej w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Gdy wniosek beneficjenta końcowego obejmuje dofinansowanie przedsięwzięcia określonego w zdaniu pierwszym dopuszcza się wykonanie (więcej niż jednego elementu z zakresu):

- demontażu oraz zakupu i montażu nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu (w tym kolektorów słonecznych i pompy ciepła do samej cwu ),

-zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

-zakupu i montażu ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego, (zawiera również demontaż),

- dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

 1. określone w pkt. 1 oraz zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego
 2. nieobejmujące wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe na nowe źródła ciepła, a obejmujące:

- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

- zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),

- dokumentację dotyczącą powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy,

- zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.

INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA

Dla beneficjentów końcowych intensywność dofinansowania uzależniona jest od:

1) dochodów beneficjenta końcowego lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

- podstawowym w ramach Części 1) Programu - do 30% kosztów kwalifikowanych,  nie więcej niż 16 500zł,

- podwyższonym w ramach Części 2) Programu - do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500zł,

- najwyższym w ramach Części 3) Programu - do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 41 000 zł.

2) rodzaju przedsięwzięcia we wspólnocie:

- do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 375 000 zł.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Nabór wniosków dla beneficjentów końcowych będą prowadziły gminy na swoim terenie, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie pod względem spełnienia warunków kwalifikujących do uzyskania dofinansowania w ramach Programu, gmina podpisze umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi.

Szczegółowe informacje oraz regulamin Programu dostępny jest na stronie WFOŚiGW w Szczecinie https://wfos.szczecin.pl/programy/cieple-mieszkanie-edycja-ii-za-posrednictwem-gmin

Oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Białym Borze w zakładce Ochrona Środowiska, Rolnictwo/ Program Ciepłe Mieszkanie  https://bip.bialybor.com.pl/dokumenty/menu/176

 

„Ciepłe Mieszkanie – edycja I”

Dane liczbowe dotyczące Gminy Biały Bór:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych na dzień31grudnia 2023 r.  wynosi 2, w tym zakwalifikowanych do dofinansowania 1.
Liczba zawartych umów na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 1.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 1.

Kwota wypłaconego dofinansowania Beneficjentom końcowym z terenu Gminy Biały Bór na dzień 31grudnia 2023 r.w wysokości 8.747,73 zł

 

 

 

 

Biuletyn informacji publicznej
Facebook
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki

Wskaźniki czujnika smogu i zanieczyszczeń - lokalizacja Biały Bór ul. Słupska 8