"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

Bezpłatny transport do lokali wyborczych na wybory do Parlamentu Europejskiego

Burmistrz Białego Boru informuje, że zgodnie z art. 37e Kodeksu wyborczego w dniu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu:

1) z miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o dopisanie do spisu wyborców w danej gminie do lokalu właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca;

2) z miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku, wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania;

3) z lokalu wyborczego, o którym mowa powyżej, do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, czyli do transportu powrotnego.

Wyborcy, o którym mowa powyżej, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun. Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego wyborca zgłasza w terminie do dnia 27 maja 2024 r. w jednym z poniższych sposobów:

- ustnie w Urzędzie Miejskim w Białym Borze – pokój nr 30;

- pisemnie na adres: Urząd Miejski w Białym Borze, ul. Słupska 10, 78-425 Biały Bór;

- w formie elektronicznej poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP lub na adres poczty elektronicznej: gmina@bialybor.com.pl.

Uprawniony wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu lub transportu powrotnego zostanie poinformowany telefonicznie o godzinie transportu najpóźniej na trzy dni przed dniem głosowania (do dnia 6 czerwca 2024 r.).

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na dwa dni przed dniem głosowania. Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej.

 

Jednocześnie Burmistrz Białego Boru informuje, że zgodnie z art. 37f Kodeksu wyborczego w dniu wyborów zostanie również zorganizowany bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze Gminy Biały Bór.

 

W terminie do dnia 30 maja 2024 r. Burmistrz Białego Boru poda do publicznej wiadomości informację o organizacji gminnego przewozu pasażerskiego ze wskazaniem linii komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem przystanków komunikacyjnych, oraz godziny odjazdów z poszczególnych przystanków.

 

Formularz zgłoszenia

Biuletyn informacji publicznej
Facebook
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki

Wskaźniki czujnika smogu i zanieczyszczeń - lokalizacja Biały Bór ul. Słupska 8