"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji oraz Biblioteka Publiczna w Białym Borze ogłasza nabór na wolne stanowisko głównego księgowego

I. Nazwa i adres jednostki:
1. Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji
ul. Tamka 3
78-425 Biały Bór
tel. 94 37 39 466
e-mail: bckir@bialybor.com.pl

2. Biblioteka Publiczna w Białym Borze
ul. Nadrzeczna 2a/3
78-425 Biały Bór
Tel. 94 37 39 423
e-mail: biblioteka1@bialybor.com.pl


II. Określenie stanowiska:
Główny księgowy 7/8 etatu - Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji
Główny księgowy 1/8 etatu - Biblioteka Publiczna w Białym Borze
Miejsce wykonywania pracy: Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji.

III. Wymagania niezbędne:
Osoba ubiegająca się o stanowisko Głównego Księgowego powinna spełniać następujące niezbędne
wymagania zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami):
1. obywatelstwo polskie, o stanowisko mogą ubiegać się obywatele UE oraz obywatele innych państw, którym
na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do
podjęcia zatrudnienia na terytorium RP, na zasadach określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21
listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DZ.U z 2016.poz 902 z późn. zm.),
2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3. niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności
instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za
przestępstwo karne skarbowe oraz za przestępstwa popełnione umyślnie,
4. spełnienie jednego z poniższych warunków, zgodnie z ustawą o finansach publicznych:
a) ukończone ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające
ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe,
b) lub ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna,
c) lub posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
6. nieposzlakowana opinia,
7. wiedza na temat zadań realizowanych przez obie placówki , przyznawanych i wypłacanych świadczeń.

IV. Wymagania dodatkowe:
1. znajomość przepisów z zakresu zasad rachunkowości budżetowej, przepisów prawa z zakresu
ubezpieczeń społecznych, obowiązków podatkowych, finansów publicznych, sprawozdawczości
budżetowej, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, samorządu
terytorialnego, pomocy społecznej, kodeks postępowania administracyjnego,
samorządzie gminnym, ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej,
2. preferowane co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej,
w jednostkach samorządu terytorialnego lub jednostkach budżetowych jst.,

3. znajomość i umiejętność wykorzystania programów komputerowych z pakietu MS Office (Word
i Excel), a w szczególności w zakresie oprogramowania finansowo – księgowego oraz systemu
bankowości elektronicznej i obsługi urządzeń biurowych,
4. umiejętność pracy w zespole, zdolności organizacyjne, odporność na stres, dokładność, umiejętność
stosowania i interpretacji przepisów prawa, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność,
komunikatywność.

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie rachunkowości w Białoborskim Centrum Kultury i Rekreacji oraz Bibliotece Publicznej
w Białym Borze.
2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem
finansowym.
4. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji
gospodarczych i finansowych.
5. Nadzór nad rachunkowością, księgowością finansową obu Placówek zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, w tym:
 organizacja i kontrola obsługi dokumentów w sposób zapewniający sprawny przebieg operacji
gospodarczych, terminowe przekazywanie rzetelnych informacji księgowych,
 prawidłowe i bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz dokonywanie rozliczeń finansowych,
 należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych
i sprawozdań finansowych,
 nadzór nad całokształtem prac związanych z rachunkowością wykonywanych przez podległych
pracowników,
 prawidłowe ustalanie stanu majątkowych, windykacja należności.
6. Prowadzenie gospodarki finansowej obu Placówek zgodnie z obowiązującymi zasadami.
7. Nadzór i kontrola prac inwentaryzacyjnych składników majątkowych i zobowiązań Placówek oraz
końcowe rozliczenia.
8. Nadzór i kontrola oraz rozliczanie funduszy zewnętrznych.
9. Opracowanie sprawozdań finansowych i sprawozdań statystycznych.
10. Informowanie dyrektorów obu jednostek o wszystkich stwierdzonych nieprawidłowościach,
a zwłaszcza mających wpływ na efekty ekonomiczno – finansowe placówek.
11. Główna księgowa jest obowiązana do przekazywania informacji wynikających z ksiąg rachunkowych
w celu:
 obliczania podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych,
 sporządzanie deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionych strat) przez płatnika
podatku dochodowego
12. Prowadzenie spraw administracyjnych z zakresu poprawnego funkcjonowania sekretariatu w tym:
 pisanie i wysyłanie zleconej przez Dyrektora korespondencji służbowej,
 rejestracja korespondencji,
 prowadzenia rejestru umów z kontrahentami i pracownikami,
 prowadzenie druków ścisłego zarachowania,
 prowadzenie rejestru wyjazdów służbowych i delegacji,
 prowadzenie akt osobowych pracowników obu Placówek,
 prowadzenie rejestru czasu pracy pracowników oraz urlopów.

VI. Warunki pracy:
1) wymiar czasu pracy - pełny etat, 40 godz. tygodniowo,
2) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

3) kandydat wyłoniony w drodze naboru na stanowisko urzędnicze będzie zatrudniony
na podstawie umowy na czas określony (3 miesięcy), po uzyskaniu pozytywnej oceny, pracownik
zostanie zatrudniony na czas określony lub nieokreślony.
4) miejsce wykonywania pracy: Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji w Białym Borze przy ul.
Tamka 3,

VII. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys CV z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
3) kserokopie dyplomów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie kandydata, (poświadczone
przez kandydata za zgodność z oryginałem)
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
(poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
5) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania w załączniku),
6) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: Zgodnie
z art. 6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji
danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji na stanowisko
głównego księgowego.
7) mile widziane referencje,
8) własnoręcznie podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
9) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
10) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem
sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe.

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Białoborskim Centrum Kultury i Rekreacji
w Białym Borze lub przesłać pocztą na adres: Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji 78-425 Biały Bór,
ul. Tamka 3, z dopiskiem na kopercie:
„Nabór na wolne stanowisko głównego księgowego „ w terminie do dnia 17.12.2021. (włącznie)
w godzinach pracy Białoborskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Białym Borze.
Aplikacje, które wpłyną do Białoborskiego Centrum Kultury i Rekreacji po wyżej określonym terminie nie
będą rozpatrywane. Za datę złożenia ofert uważa się datę wpływu przesyłki do Białoborskiego Centrum
Kultury i Rekreacji w Białym Borze.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Białoborskiego Centrum Kultury
i Rekreacji w Białym Borze : www.bckbialybor.naszgok.pl oraz na stronie internetowej Biblioteki Publicznej
w Białym Borze : www.bialybor.naszabiblioteka.com
Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Białoborskim Centrum Kultury i Rekreacji w Białym
Borze – pracownikiem uprawnionym do kontaktu jest Aleksander Leszczyński tel. 94 37 39 466.

WIĘCEJ INFORMACJI

http://www.bckbialybor.naszgok.pl/ogloszenia-1/n,ogloszenie-o-iii-naborze-na-wolne-stanowisko-glownego-ksiegowego-2021

Biały Bór, dnia 29.11.2021r

Aleksander Leszczyński
Dyrektor BCKiR

Biuletyn informacji publicznej