"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

Dień wolny od pracy w Urzędzie Miejskim w Białym Borze w roku 2021

Ustanawiam dzień 4 czerwca 2021r. (piątek ) dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Białym Borze, w zamian za święto przypadające w sobotę dnia 1 maja 2021r., obniżające w przyjętym okresie rozliczeniowym wymiar czasu pracy.

ZARZĄDZENIE NR  57 /2021

Burmistrza Białego Boru 
z dnia  7 maja 2021r.

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Białym Borze w roku 2021.

Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj.Dz.U.2020.713 ze zm.) oraz na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tj.Dz.U.2020.1320 ze zm.)

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ustanawiam dzień  4 czerwca 2021r. (piątek ) dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim 

w Białym Borze, w zamian za święto przypadające w sobotę dnia 1 maja 2021r., obniżające
w przyjętym okresie rozliczeniowym wymiar czasu pracy.

§ 2. Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Urzędu Miejskiego w Białym Borze oraz do publicznej wiadomości przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Biały Bór.

§ 3.Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Białego Boru
Paweł Mikołjewski

Biuletyn informacji publicznej
Facebook
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki

Wskaźniki czujnika smogu i zanieczyszczeń - lokalizacja Biały Bór ul. Słupska 8