"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

III sesja Rady Miejskiej w Białym Borze

Zapraszam na III sesję Rady Miejskiej w Białym Borze, która odbędzie się dnia 19 czerwca 2024 r. (środka) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Białym Borze.

Porządek obrad:

 

Przed częścią roboczą sesji, uroczystość wręczenia nagród Burmistrza Białego Boru uczniom za wysokie osiągnięcia w nauce, sporcie i konkursach przedmiotowych za rok szkolny 2023/2024.

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uchwalenie  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  sesji, która obyła się 28 maja 2024 r.
 4. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o wykonaniu uchwał podjętych na poprzednich sesjach.
 5. Informacja z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Białym Borze w okresie międzysesyjnym.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 7. Raport o stanie gminy:
 1. debata nad raportem,
 2. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Białego Boru wotum zaufania.

 

8. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Biały Bór za 2023 rok:

 1. Uchwała Nr 50.8.4.2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 kwietnia 2024 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Biały Bór za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia,
 2. wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu  gminy Biały  Bór za 2023 rok,
 3. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  w Białym Borze w sprawie absolutorium za rok 2023,
 4. rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Biały Bór za 2022 rok - dyskusja,
 5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania
  z wykonania budżetu gminy Biały Bór za 2023 rok,
 6. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Białego Boru absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

 

 1. Podjęcie uchwał w sprawach: 
 1.   dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na 2024 r.,
 2.   zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Biały Bór za 2023 rok,
 3. określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Gminy Biały Bór.

 

10. Interpelacje, oświadczenia, wnioski i zapytania radnych składane na piśmie do Przewodniczącego Rady.

11. Trybuna obywatelska i Trybuna sołecka.

12. Zamknięcie posiedzenia.   

 

Przewodniczący Rady

Włodzimierz Szydywar

Link system rada - transmisja

Biuletyn informacji publicznej
Facebook
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki

Wskaźniki czujnika smogu i zanieczyszczeń - lokalizacja Biały Bór ul. Słupska 8