"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

Konsultacje społeczne.

Konsultacje społeczne projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Biały Bór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 t.j. z późn. zm.) oraz § 2 pkt. 14 uchwały nr XLV/321/2014 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Biały Bór – Gmina Biały Bór zaprasza do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Biały Bór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

 

Czas trwania konsultacji: 07.10.2021r – 22.10.2021r.

 

W załączeniu:

  1. „Roczny program współpracy gminy Biały Bór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022rok”. – projekt
  2. Formularz konsultacji
  3. Zarządzenie Burmistrza Białego Boru w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
  1.  
Biuletyn informacji publicznej