"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

Kontrola wywozu nieczystości na terenie Gminy Biały Bór

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399) Burmistrz Białego Boru informuje, iż przystępuje do kontynuacji kontroli właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Biały Bór w zakresie posiadania aktualnych umów na wywóz nieczystości ciekłych, bądź potwierdzenia zapłaty za zlecenie jednorazowe.

Burmistrz Białego Boru  informuje mieszkańców Gminy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt  2, 3a i 3b ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399)oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biały Bór, przyjętym Uchwałą nr XXIII/169/2020 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 30 grudnia 2020 r. właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

  • wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub
    w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych,
  • gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych,
  • pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami w/w ustawy i przepisami odrębnymi.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego usuwania gromadzonych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się zbiorników bezodpływowych. Właściciel nieruchomości powinien dostosować wielkość zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe do liczby osób zamieszkujących lub przebywających na terenie nieruchomości w taki sposób, by jego opróżnianie nie było konieczne częściej niż w raz w miesiącu, a nie rzadziej niż raz w roku.

Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków mogą być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie
na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Zgodnie  z art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie umowy i dowodów opłat za usługi.

Wobec powyższego właściciele nieruchomości zobowiązani są do indywidualnego zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych z podmiotem uprawnionym posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Jednocześnie przypominam, że na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości podlega karze grzywny w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy.

Biuletyn informacji publicznej
Facebook
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki

Wskaźniki czujnika smogu i zanieczyszczeń - lokalizacja Biały Bór ul. Słupska 8