"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

LXIV sesja Rady Miejskiej w Białym Borze

Zapraszam na LXIV sesję Rady Miejskiej w Białym Borze, która odbędzie się dnia 28 listopada 2023 r. ( wtorek) o godz. 9:00 sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Białym Borze.

Porządek obrad:

 

    1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 1. Uchwalenie  porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, która odbyła się 7 listopada 2023 r. 

4.  Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o wykonaniu uchwał podjętych na poprzednich sesjach.

5.  Informacja z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Białym Borze w okresie międzysesyjnym.

6.  Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i głosy z Trybuny Obywatelskiej i Trybuny Sołeckiej.

7.  Podsumowanie i ocena sezonu turystycznego na terenie gminy Biały Bór – prezentacja.

8.  Stan realizacji zadań oświatowych Gminy Biały Bór w roku szkolnym 2022/2023 oraz informacja na temat realizowanych zadań oświatowych w bieżącym roku szkolnym 2023/2024.

9.  Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na 2023 rok,
 2. wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 3. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 4. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych oraz kandydatów na strażaka ratownika OSP z terenu Gminy Biały Bór,
 5. przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Biały Bór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”,
 6. przyjęcia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 w gminie Biały Bór,
 7. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
 8. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób  bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
 9. zmiany uchwały Nr LX/398/2023 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 7 września 2023 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach

prowadzonych przez Gminę Biały Bór, przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego w budżecie Gminy Biały Bór,

 1. przyjęcia Programu Rozwoju Rehabilitacji w Gminie Biały Bór na 2024 rok,
 2. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024rok
 3. wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Dyminek Gmina Biały Bór,
 4. nieodpłatnego nabycia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Koszalinie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
 5. zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych,
 6. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej,
 7. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze nr LXII/410/2023 z dnia 7 listopada 2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów obejmujących fragmenty obrębów geodezyjnych Biskupice, Biała, Drzonowo, gmina Biały Bór,
 8. utworzenia Powiatowo-Gminnego Związku Samorządów,
 9. przyjęcia statutu Związku Powiatowo-Gminnego Samorządów.

 

10.  Interpelacje, oświadczenia, wnioski i zapytania radnych składane na piśmie do Przewodniczącego Rady.

11.     Trybuna Obywatelska i Trybuna Sołecka

12.  Wolne wnioski i zapytania.

13.  Zamknięcie posiedzenia.   

 

Przewodniczący Rady

Włodzimierz Szydywar

Biuletyn informacji publicznej
Facebook
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki

Wskaźniki czujnika smogu i zanieczyszczeń - lokalizacja Biały Bór ul. Słupska 8