"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie – Nabór 2” dla beneficjenta końcowego Gminy Biały Bór

Burmistrz Białego Boru ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie – Nabór 2” dla mieszkańców budynków wielorodzinnych z terenu gminy Biały Bór.

CEL PROGRAMU:

Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie– Nabór 2” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w tym budynkach, w których powstała wspólnota mieszkaniowa (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych, spełniające warunki Programu. Budynek wielorodzinny, w którym znajduje się lokal mieszkalny objęty przedsięwzięciem musi być zlokalizowany na terenie gminy Biały Bór.

BENEFICJENTAMI KOŃCOWYMI PROJEKTU MOGĄ BYĆ:

1. osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego albo najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy;

2. wspólnoty mieszkaniowe (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.o własności lokali) obejmującym od 3 do 7 lokali mieszkalnych, jeżeli budynek wielorodzinny objęty przedsięwzięciem zlokalizowany jest na terenie gminy Biały Bór.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Kompletny wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Białym Borze (pok. Nr 8)ul. Słupska 10, 78-425Biały Bór.Wniosek i załączniki muszą być opatrzone podpisem Wnioskodawcy lub osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski przyjmowane są od dnia 27 maja 2024 r. do dnia 30 czerwca 2025 r., lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w budżecie na realizację programu.

DODATKOWE INFORMACJE:

Nabór wniosków dla beneficjentów końcowych będzie prowadzony przez Gminę Biały Bór, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie pod względem spełnienia warunków kwalifikujących do uzyskania dofinansowania w ramach Programu, zostaną zawarte umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi.

Szczegółowe informacje dotyczące składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zawarte są w regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu oraz na stronie internetowej Gminy Biały Bór w zakładce Ochrona Środowiska, Rolnictwo/Program Ciepłe Mieszkanie.

 

Więcej informacji o Programie można znaleźć na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie https://wfos.szczecin.pl/programy/cieple-mieszkanie-edycja-ii-za-posrednictwem-gmin#nav-2938oraz na stronie internetowej BIP Gminy Biały Bór w zakładce Ochrona Środowiska, Rolnictwo/Program Ciepłe Mieszkanie

https://bip.bialybor.com.pl/dokumenty/14276

Biuletyn informacji publicznej
Facebook
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki

Wskaźniki czujnika smogu i zanieczyszczeń - lokalizacja Biały Bór ul. Słupska 8