"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

Projekt POMORZE ZACHODNIE–MOJE MIEJSCE NA BIZNES

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego w partnerstwie z Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp.z o.o. ze Szczecina oraz Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości z Koszalina realizują projekt pt. „POMORZE ZACHODNIE – MOJE MIEJSCE NA BIZNES” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Uczestnikiem projektu może zostać osoba która spełnia łącznie poniższe warunki:

1.jest osobą fizyczną w wieku 18-29 lat zamieszkującą województwo zachodnio pomorskie oraz:

-jest osobą bezrobotną niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy, która utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020r. w skutek pandemii COVID-19 [np. pracodawca nie przedłużył umowy o pracę/ zlecenie/ dzieło lub ją rozwiązał z przyczyn finansowych, redukcji etatu itp., przy czym utrata zatrudnienia nie mogła nastąpić z winy pracownika]

lub

-jest osobą bezrobotną niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy lub bierną zawodowo należącą do jednej z grup tj.: kobiet, osób o niskich kwalifikacjach, osób z kategorii NEET, osób z niepełnosprawnością,

2.deklaruje rejestrację działalności gospodarczej na obszarze woj. zachodniopomorskiego,

3.nie jest Uczestnikiem w innym projekcie EFS,

4. nie należy do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w pod działaniu 1.3.1. POWER oraz nie jest wykluczona z możliwości udziału w projekcie.

JAKIE WSPARCIE MOŻNA UZYSKAĆ W PROJEKCIE?

W ramach projektu zapewniamy uczestnikom m.in.:

1.szkolenie ABC Przedsiębiorczości przed rozpoczęciem działalności gospodarczej;

2.wsparcie eksperta dotacyjnego w technicznym przygotowaniu biznes planu;

3.wsparcie finansowe nawet do 38050,00zł w tym:

-23.050,00zł bezzwrotnej dotacji na założenie działalności gospodarczej oraz

-do 2.500,00zł/miesiąc wsparcia pomostowego przez okres 6 miesięcy na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej;

4.obiad i serwis kawowy podczas szkoleń;

5.materiały szkoleniowe;

6.zwrot kosztu dojazdu na szkolenia.

 

CO MUSZĘ ZROBIĆ ŻEBY WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

W terminie naboru, który jest publikowany na stronie http://dotacjepz.zgd.com.pl/rekrutacja/ należy złożyć Formularz rekrutacyjny dostępny na stronie http://dotacjepz.zgd.com.pl/dokumenty-do-pobrania/ poprzez jedną z form o których mowa w informacji o naborze lub REGULAMINIE REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU.

 

PLANOWANE TERMINY NABORU:

WRZESIEŃ 2021/PAŹDZIERNIK 2021/LISTOPAD 2021

 

GDZIE UZYSKAM INFORMACJE O PROJEKCIE?

http://dotacjepz.zgd.com.pl/

 

BIURO PROJEKTU:

  1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego

ul.J.Chełmońskiego30,76-100Sławno

e-mail:inkubator@powiatslawno.pltel.598104803

  1. Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp.z o.o.

al.Niepodległości22(2piętro),70-412Szczecin

e-mail:dotacjepz@zgd.com.pltel.517663672

  1. Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości

ul.Zwycięstwa42,75-037Koszalin

e-mail:dotacjepz@biznes.koszalin.pltel.721790977

Biuletyn informacji publicznej