"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Kończy się czas na złożenie deklaracji o emisyjności budynków (deklaracja o tym czym ogrzewamy mieszkanie/dom/przedsiębiorstwo) Jest to obowiązek właściciela/zarządcy nieruchomości. Ustawodawca przewiduje karę za nie złożenie deklaracji.

Dnia 1 lipca 2021 rozpoczął  się  proces  składania  deklaracji do  Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków,  który  ma  na  celu  zebranie  wszystkich  danych  dotyczących źródeł  ciepła  i  spalania  paliw  w  budynkach  mieszkalnych  i  niemieszkalnych.  Każdy budynek,  który  posiada  źródło  ciepła  lub spalania  paliw  do  1  MW  należy  zgłosić, wypełniając  odpowiednią  deklarację. Każdy właściciel lub zarządca budynku czy lokalu będzie zobowiązany złożyć deklarację do CEEB o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw.

Jak możemy złożyć deklarację?

  • W formie elektronicznej, czyli przez Internet – preferowany sposób, którego funkcjonalność umożliwi proste i szybkie wypełnienie dokumentu. Deklarację  można  złożyć  samodzielnie,  bez wychodzenia 
    z  domu,  żeby  to  zrobić  musisz  posiadać  profil  zaufany  albo  podpis elektroniczny.

Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl , naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij     ją i wyślij

  • W formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).

 

 

Najczęściej zadawane pytania:

 

Kto składa deklarację w przypadki braku uregulowania sytuacji prawnej budynku?

W przypadku budynków, w których brak jest uregulowanej sytuacji prawnej (np. brak właściciela budynku, niezakończone postępowanie spadkowe, itd.) - nie ma jednocześnie zobowiązanego do złożenia deklaracji.

 

Czy jeśli posiadam już w domu (wybudowanym wiele lat temu) źródło ciepła, ale dokładam kolejne, bądź wymieniam już istniejące na inne, nowe, to obowiązuje mnie termin 12-miesięczny, czy 14-dniowy?

 Deklaracja dotyczy wszystkich źródeł ciepła, więc termin  dla źródła już istniejącego to 12 miesięcy dla nowego żródła ciepła będzie to termin 14 dni.  Oba żródła ciepła należy zadeklarować w jednym formularzu.

 

 Jak postępować w przypadku gdy właściciel budynku jednocześnie w nim mieszka i prowadzi działalność gospodarczą (sklepy, usługi), posiada przy tym jedno źródło ciepła. Która deklarację taki właściciel ma wypełnić? A czy B?

W przypadku budynków, pełniących funkcję bytową (mieszkaniową), właściciel budynku powinien wypełnić co do zasady deklarację A. Fakt dodatkowego prowadzenia działalności gospodarczej,
nie zmienia charakteru tego budynku – stanowi miejsce realizacji podstawowych potrzeb życiowych w postaci jego zamieszkiwania. Istotnym pozostaje przy tym fakt posiadania wspólnych źródeł ogrzewania dla całego budynku, ogrzewających część mieszkalną, jak i np. lokale usługowe. Sytuacja ta może zmienić się, gdy
w budynku są indywidualne źródła ogrzewania i np. lokal usługowy będzie posiadał dodatkowe, indywidualne źródło ogrzewania służące na potrzeby wyłącznie tego lokalu. Wówczas, zgodnie z rubryką C01 z Deklaracji A, należy wypełnić dodatkowo deklarację B dla tego konkretnego lokalu, wskazując to dodatkowe źródło, które
nie zostało uwzględnione w Deklaracji A.

Rubryka C 01:

Czy w budynku znajduje się lokal lub lokale niemieszkalne ogrzewane źródłem ciepła nieuwzględnionym

w niniejszej deklaracji?

(01) ☐ Tak → należy dołączyć Formularz B                          

(02) ☐   Nie   

 

 Jeśli jest np. dwóch właścicieli, deklaracje składa jeden z nich?

W przypadku budynków/lokali, w których występuje współwłasność nieruchomości dochodzi do tzw. odpowiedzialności solidarnej. W przypadku złożenia deklaracji tylko przez jednego ze współwłaścicieli należy uznać spełnienie tego obowiązku odnoszącego się przecież do budynku. Brak jest również podstaw do karania tego współwłaściciela, który deklaracji nie złożył dla tego budynku.

 

Gdzie znajdę klasę kotła?

Klasa kotła znajduje się na tabliczce znamionowej umieszczonej z boku kotła albo w jego instrukcji obsługi.

 

Czy są przewidziane kary dla osób, które nie prześlą danych, a powinny?

Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak zreflektujemy się, że nie złożyliśmy deklaracji zanim samorząd "poweźmie o tym informację", możemy uniknąć kary, przesyłając wymagane informacje do urzędu
w ramach czynnego żalu.

 

 Kiedy kończy się okres składania deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw?

Deklarację składane są od 1 lipca 2021 r. dla źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych przed
tą datą, termin na złożenie deklaracji wynosi 12 m-cy – upływa zatem z dniem 30 czerwca 2022 r. Natomiast
w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r. termin
ten wynosi 14 dni.

 

Czy źródło ciepła należy zgłaszać już w momencie zakończenia budowy i oddania domu do użytku, czy dopiero w momencie, kiedy zacznie się z niego (domu i źródła) korzystać?

Początek biegu terminu 14 dniowego należy wyliczać od daty pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub spalania paliw.

 

 Wynajmuję mieszkanie w budynku wielorodzinnym, czy muszę złożyć deklarację?

Najemca nie ma obowiązku zgłaszania źródeł ciepła lub spalania paliw, obowiązek ten nałożony jest
na właściciela/zarządcę budynku lub właściciela lokalu.

 

Mam mieszkanie w bloku, w którym jest zarządca. Czy muszę złożyć deklarację samodzielnie?

Jeśli osoby mieszkające w bloku korzystają ze wspólnego źródła ciepła lub spalania paliw, nie muszą składać deklaracji, o ile takiego obowiązku dochowa za nich zarządca budynku. Natomiast jeżeli
w lokalu jest indywidualne źródło ciepła np. kominek, to taką deklarację trzeba złożyć samodzielnie.

 

MIESZKAŃCOM, KTÓRZY ZŁOŻYLI JUŻ DEKLARACJE SERDECZNIE DZIĘKUJEMY\

 

PLIKI DO POBRANIA

Deklaracja A

Deklaracja B

Ulotka 1

Ulotka 2

Biuletyn informacji publicznej