"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

Zarządzenie Burmistrza Białego Boru w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizacje zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2022 roku

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1956 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm .) Rocznego Programu Współpracy gminy Biały Bór z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok przyjętego Uchwałą Nr XXXIII/250/2021 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 19 listopada 2021 r., Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok przyjęty Uchwałą Nr XXXV/259/2021 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 grudnia 2021 r. Burmistrz Białego Boru zarządza, co następuje:

§ 1 . Ogłasza się otwarty konkurs ofert na „Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych
i współuzależnionych i jego utrzymanie – zadanie realizowanie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2022 rok”.

§ 2. Zlecenie realizacji zadania nastąpi poprzez wsparcie lub powierzenie realizacji zadania wraz
z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

§ 3. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania określonego w S 1 stanowi załącznik
do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii, Pomocy Społecznej i Archiwistyki Urzędu Miejskiego w Białym Borze.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄDZENIE NR 10/2022 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 12 stycznia 2022 r.

Biuletyn informacji publicznej