"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU

Burmistrz Białego Boru informuje o unieważnieniu konkursu w postępowaniu „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców gminy Biały Bór na lata 2023-2025”.

Uzasadnienie

W dniu 24 maja 2024 roku w trakcie ponownego badania ofert Komisja konkursowa stwierdziła, że we wzorze formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik Nr 2 do ogłoszenia konkursu Zarządzeniem Nr 36 z dnia 4.03.2024r. wystąpił błąd uniemożliwiający prawidłową ocenę ofert. Organizator konkursu w Załączniku Nr 1 (Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej) w dziale IV ust 4 zawarł kryteria oceny ofert. W pkt 8 umieszczono kryterium „Oferent zapewnia dostępność do świadczeń zdrowotnych w czasie i miejscu wskazanym w programie.” z opisem „Kryterium  będzie weryfikowane w oparciu o przedstawione w formularzu ofertowym- pkt 5. Czas i miejsce dostępności świadczeń realizowanych w ramach programu. Dostępność do świadczeń finansowanych  w ramach programu powinna być zapewniona przez realizatora przez co najmniej 3 dni w tygodniu, przez 5 godzin dziennie”. W formularzu ofertowym, na którym wymagane było złożenie oferty Organizator  konkursu omyłkowo nie umieścił treści, w której Oferent mógł wskazać, czy spełnia w/w wymóg oraz zaoferować ramy godzinowe/dniowe dostępności do świadczeń. Powyższe uniemożliwiło złożenie ofert przez Oferentów w sposób zgodny z treścią ogłoszenia, a Organizatorowi konkursu właściwą ocenę ofert. Brak żądania przez Organizatora konkursu informacji, które stanowią przedmiot oceny ofert są wadą niemożliwą do usunięcia, co  obliguje Organizatora konkursu do jego unieważnienia.

Do pobrania:

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE (WORD)

Biuletyn informacji publicznej
Facebook
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki

Wskaźniki czujnika smogu i zanieczyszczeń - lokalizacja Biały Bór ul. Słupska 8