"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

Rekrutacja do usług teleopieki

Rozpoczyna się nabór 50 osób w wieku 65 lat i więcej, chętnych do udziału w pilotażowym programie teleopieki w ramach „Gminnego programu osłonowego w zakresie udzielenia wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej zamieszkałym na terenie Gminy Biały Bór na rok 2022r”

Program skierowany jest do seniorów wymagających wsparcia, których stan zdrowia może powodować zagrożenie życia lub bezpieczeństwa. 

O udział w projekcie mogą ubiegać się osoby:

  • mieszkające na terenie gminy Biały Bór,
  • które ukończyły 65 lat,
  • samotne lub zamieszkujące z innymi osobami – pierwszeństwo uczestnictwa w projekcie mają osoby samotnie zamieszkujące,
  • posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie o potrzebie korzystania z usług opiekuńczych.

W ramach Programu  Uczestnik ma zapewnione:

  • podłączenie opaski monitorującej zdrowie do systemu teleopieki oraz zapewnienie całodobowej możliwości łączności z centrum teleopieki,
  • przeszkolenie w zakresie obsługi opaski monitorującej stan zdrowia oraz prezentację działania systemu teleopieki,
  • całodobowy monitoring i rejestrację sygnałów alarmowych,
  • możliwość kontaktu z pracownikami Centrum Teleopieki w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub złego samopoczucia.

Dokumenty potrzebne do przystąpienia do pilotażowego Programu można pobrać
od 10 maja 2022r.  w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białym Borze w godzinach urzędowania oraz ze strony internetowej M-GOPS lub strony internetowej Białego Boru. 

Wszystkie potrzebne druki należy wypełnić, podpisać i dostarczyć do M-GOPS w Białym Borze do 20 maja 2022r,do godz. 15:00. Dokumenty zgłoszeniowe muszą być wypełnione czytelnie  i podpisane we wszystkich wskazanych miejscach.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2022r.

W razie dodatkowych pytań można się kontaktować z pracownikiem socjalnym z rejonu pod nr tel. 94 3739737.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin świadczenia usług teleopieki,

Wniosek o przystąpieniu do programu

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wzór zaświadczenia lekarskiego dla celów przyznania usług opiekuńczych

Biuletyn informacji publicznej